At Pune Ayurveda Prashala

Shri Swamiji visiting Ayurveda Prashala, Pune.